Make your own free website on Tripod.com

pitanja_banner.gif (7677 bytes)

Ukoliko budete polagali po udžbeniku profesora Labusa na ovoj strani ćete naći ispitna pitanja. Pitanja su kratka i jasno su formulisana.

Savet - probajte da na svako od datih ispitnih pitanja imate tri - četiri teze koje možete da razradite i objasnite.

pitanja.gif (2940 bytes)

prezentacije.gif (3269 bytes)
 1. Ekonomija kao društvena nauka
 2. Ekonomija kao nauka o racionalnom delanju
 3. Pojam i elementi ekonomskog sistema
 1. Pojam preduzeća
 2. Društva lica
 3. Društva kapitala
 4. Društvena i javna preduzeća
 5. Bilans imovine preduzeća
 6. Bilans uspeha preduzeća
 1. Pojam i funkcije trzišta roba
 2. Cene
 3. Ponuda roba
 4. Potražnja roba
 1. Državna intervencija
 2. Oblici državne intervencije
 3. Razlozi za državnu intervenciju
 4. Monopoli
 5. Donošenje društvenih odluka
 1. Svojina i imovina
 2. Privatna i kolektivna svojina
 3. Društvena svojina
 4. Privatizacija
 5. Radničko akcionarstvo
 6. Podržavljenje
 1. Mikroekonomija i makroekonomija
 2. Kružni tok robe i novca
 3. Društveni proizvod
 4. Položaj investicija i štednje
 5. Mesto države u kružnom toku robe i novca
 6. Mesto inostranstva u kružnom toku robe i novca
 1. Pojam i funkcije novca
 2. Robni novac
 3. Novčani znaci
 4. Novčani agregati
 5. Kvantitativna jednačina novca
 1. Bankarski sistem
 2. Mehanizmi kreiranja novca
 3. Primarni novac i monetarni multiplikator
 4. Potražnja za novcem
 5. Ravnoteža na trzištu novca
 1. Stvarni i potencijalni društveni proizvod
 2. Potrošnja i faktori koji je odredjuju
 3. Investicije
 4. Makroekonomska ravnoteža na trzištu roba
 1. Javna potrošnja kao element agregatne tražnje
 2. Javni deficit
 3. Spoljna trgovina
 4. Devizni kurs
 1. Dileme o uzrocima inflacije
 2. Inflacija i deficit platnog bilansa
 3. Inflacija i deficit javne potrošnje
 4. Prva i druga hiperinflacija u Jugoslaviji
 5. Stabilizacija cena
 1. Tržišna tražnja
 2. Elastičnost tražnje i potrošački izdaci
 3. Potoršački višak
 1. Prosečan i marginalni proizvod
 2. Oportunitetni troškovi
 3. Prosečni marginalni troškovi
 1. Tržišna ponuda
 2. Elastičnost ponude
 3. Trzišna ravnoteža
 4. Proizvodjački višak
 1. Kontrola cena
 2. Asimetrične informacije
 3. Moralni hazard
 1. Negativni eksterni efekti
 2. Primena Kouzove teoreme na naknadu štete
 3. Javna dobra
 4. Problem besplatnog jahanja
 1. Radnička participacija
 2. Potražnja za radnom snagom
 3. Ponuda radne snage
 4. Minimalne plate
 5. Kolektivni ugovori, pregovori i štrajk
 6. Nejednakost i efikasnost
 1. Ponuda i tražnja zajmovnog kapitala
 2. Realna kamatna stopa
 3. Regulisanje kreditnih odnosa
 4. Obveznice i njihova cena
 5. Pojam i vrste akcija
 6. Berza kapitala
 7. Cena akcija